കവിത

Released
Kavitha
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 13 April, 1973