ഗിരീഷ് കുമാർ

Gireesh Kumar
70കളിലെ നടൻ
ഗിരീഷ്കുമാർ