ദേവി

Released
Devi
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 February, 1972