സ്വർണ്ണ മത്സ്യം

Swarnamatsyam
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 3 January, 1975