ഭൂമിദേവി പുഷ്പിണിയായി

Released
Bhoomidevi Pushpiniyayi
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 29 November, 1974