അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ

Released
Anubhavangal Paalichakal
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 6 August, 1971