അഗ്നിപർവതം പുകഞ്ഞൂ

Agniparvatham pukanju
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
6
Average: 6 (2 votes)

അഗ്നിപർവ്വതം പുകഞ്ഞു
ഭൂ ചക്രവാളങ്ങൾ ചുവന്നു
മൃത്യുവിന്റെ ഗുഹയിൽ പുതിയൊരു
രക്തപുഷ്പം വിടർന്നു
(അഗ്നിപർവതം..)

കഴുകാ -  കഴുകാ ഹേ കഴുകാ
കറുത്ത ചിറകുമായ്‌ താണു പറന്നീ
കനലിനെ കൂട്ടിൽ നിന്നെടുത്തു കൊള്ളൂ
എടുത്തുകൊള്ളൂ
നാളത്തെ പ്രഭാതത്തിൽ
ഈ കനൽ ഊതി ഊതി
കാലമൊരു കത്തുന്ന പന്തമാക്കും
തീപ്പന്തമാക്കും അഹാഹാ...അഹാഹാ... 
(അഗ്നിപർവതം..)

ഗരുഡാ - ഗരുഡാ ഹേ ഗരുഡാ
ചുവന്ന ചിറകുമായ്‌ താണു പറന്നീ
പവിഴത്തെ ചെപ്പിൽ നിന്നെടുത്തു കൊള്ളൂ
എടുത്തുകൊള്ളൂ
നാളത്തെ നിശീഥത്തിൽ
ഈ മുത്തു രാകി രാകി
കാലമൊരു നക്ഷത്ര ജ്വാലയാക്കും
തീ ജ്വാലയാക്കും അഹാഹാ...അഹാഹാ... 
(അഗ്നിപർവതം)

Agniparvatham Pukanju... | Anubhavangal Paalichakal Malayalam Movie | Song 3