കടമറ്റത്തച്ചൻ (1966)

Released
Kadamatathachan (1966)