എക്സൽ പ്രൊഡക്ഷൻസ്

Title in English: 
Excel Productions

ബാനർ

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷംsort ascending
സന്ധ്യ മയങ്ങും നേരം ഭരതൻ 1983
തീരം തേടുന്ന തിര എ വിൻസന്റ് 1982
ധന്യ ഫാസിൽ 1981
സഞ്ചാരി ബോബൻ കുഞ്ചാക്കോ 1981
പാലാട്ട് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ബോബൻ കുഞ്ചാക്കോ 1980
ആനപ്പാച്ചൻ എ വിൻസന്റ് 1978
അച്ചാരം അമ്മിണി ഓശാരം ഓമന അടൂർ ഭാസി 1977
കണ്ണപ്പനുണ്ണി എം കുഞ്ചാക്കോ 1977
മല്ലനും മാതേവനും എം കുഞ്ചാക്കോ 1976
ചീനവല എം കുഞ്ചാക്കോ 1975
മാ നിഷാദ എം കുഞ്ചാക്കോ 1975
നീലപ്പൊന്മാൻ എം കുഞ്ചാക്കോ 1975
തുമ്പോലാർച്ച എം കുഞ്ചാക്കോ 1974
തേനരുവി എം കുഞ്ചാക്കോ 1973
പോസ്റ്റ്മാനെ കാണ്മാനില്ല എം കുഞ്ചാക്കോ 1973
ആരോമലുണ്ണി എം കുഞ്ചാക്കോ 1972
ഒരു സുന്ദരിയുടെ കഥ തോപ്പിൽ ഭാസി 1972
ലോറാ നീ എവിടെ കെ രഘുനാഥ് 1971
പഞ്ചവൻ കാട് എം കുഞ്ചാക്കോ 1971
അഗ്നിമൃഗം എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1971

Distribution

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
അച്ഛൻ എം ആർ എസ് മണി 1952
ദത്തുപുത്രൻ എം കുഞ്ചാക്കോ 1970
നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി തോപ്പിൽ ഭാസി 1970
ഒതേനന്റെ മകൻ എം കുഞ്ചാക്കോ 1970
പേൾ വ്യൂ എം കുഞ്ചാക്കോ 1970
ലോറാ നീ എവിടെ കെ രഘുനാഥ് 1971
പഞ്ചവൻ കാട് എം കുഞ്ചാക്കോ 1971
ആരോമലുണ്ണി എം കുഞ്ചാക്കോ 1972
ഗന്ധർവ്വക്ഷേത്രം എ വിൻസന്റ് 1972
ഒരു സുന്ദരിയുടെ കഥ തോപ്പിൽ ഭാസി 1972
പാവങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ എം കുഞ്ചാക്കോ 1973
പൊന്നാപുരം കോട്ട എം കുഞ്ചാക്കോ 1973
പോസ്റ്റ്മാനെ കാണ്മാനില്ല എം കുഞ്ചാക്കോ 1973
തേനരുവി എം കുഞ്ചാക്കോ 1973
ദുർഗ്ഗ എം കുഞ്ചാക്കോ 1974
ചീനവല എം കുഞ്ചാക്കോ 1975
ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ എം കുഞ്ചാക്കോ 1975
മാ നിഷാദ എം കുഞ്ചാക്കോ 1975
നീലപ്പൊന്മാൻ എം കുഞ്ചാക്കോ 1975
പാലാട്ടു കോമൻ എം കുഞ്ചാക്കോ 1962