എക്സൽ പ്രൊഡക്ഷൻസ്

Title in English: 
Excel Productions

ബാനർ

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
സന്ധ്യ മയങ്ങും നേരം ഭരതൻ 1983
തീരം തേടുന്ന തിര എ വിൻസന്റ് 1983
ധന്യ ഫാസിൽ 1981
സഞ്ചാരി ബോബൻ കുഞ്ചാക്കോ 1981
പാലാട്ട് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ബോബൻ കുഞ്ചാക്കോ 1980
ആനപ്പാച്ചൻ എ വിൻസന്റ് 1978
അച്ചാരം അമ്മിണി ഓശാരം ഓമന അടൂർ ഭാസി 1977
കണ്ണപ്പനുണ്ണി എം കുഞ്ചാക്കോ 1977
മല്ലനും മാതേവനും എം കുഞ്ചാക്കോ 1976
ചീനവല എം കുഞ്ചാക്കോ 1975
മാ നിഷാദ എം കുഞ്ചാക്കോ 1975
നീലപ്പൊന്മാൻ എം കുഞ്ചാക്കോ 1975
തുമ്പോലാർച്ച എം കുഞ്ചാക്കോ 1974
തേനരുവി എം കുഞ്ചാക്കോ 1973
ആരോമലുണ്ണി എം കുഞ്ചാക്കോ 1972
ഒരു സുന്ദരിയുടെ കഥ തോപ്പിൽ ഭാസി 1972
പോസ്റ്റ്മാനെ കാണ്മാനില്ല എം കുഞ്ചാക്കോ 1972
ലോറാ നീ എവിടെ കെ രഘുനാഥ് 1971
പഞ്ചവൻ കാട് എം കുഞ്ചാക്കോ 1971
അഗ്നിമൃഗം എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1971