കാട്ടുതുളസി

Released
Kaatu Thulasi
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 10 July, 1965