ആരോമലുണ്ണി

Released
Aromalunni
കഥാസന്ദർഭം: 

"ഉദയാ" യുടെ രജത ജുബിലി ചിത്രം അയിരുന്നു ആരൊമലുണ്ണി

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 April, 1972