തിരിച്ചടി

Thirichadi
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 8 March, 1968