സഞ്ചാരി

Released
Sanchaari
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 26 February, 1981

sanchari movie poster