തീരം തേടുന്ന തിര

Theeram thedunna thira
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 4 February, 1982