തീരം തേടുന്ന തിര

Released
Theeram thedunna thira
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 February, 1983