തീരം തേടുന്ന തിര

Theeram thedunna thira
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 4 February, 1982