ആഴി

Aazhi
Screenplay: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 February, 1985