ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ

Released
Dharmakshethre Kurukshethre
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 20 August, 1975