രാജകോകില

Rajakokila
വള്ളി (പുന്നപ്ര വയലാർ)
കോകില (പകൽകിനാവ്, യക്ഷി)