പഞ്ചവടി

Released
Panchavadi
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 23 February, 1973