കർപ്പകം സ്റ്റുഡിയോ

Title in English: 
Karppakam Studio

കർപ്പകം സ്റ്റുഡിയോ