കോരിത്തരിച്ച നാൾ

Released
Koritharicha Naal
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 2 July, 1982