കോരിത്തരിച്ച നാൾ

Released
Koritharicha Naal
കഥാസന്ദർഭം: 

യൗവ്വനത്തിമിർപ്പിൽ അറിയാതെ ഒരു തെറ്റു ചെയ്തു പോവുന്ന കോളേജ് കുമാരി.  വിവാഹത്തിന് ശേഷം അവളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ ആ തെറ്റ് ഒരു ബ്ലാക്‌മെയിലറുടെ രൂപത്തിൽ വേട്ടയാടുന്നു.  ആ വേട്ടമൃഗത്തിൽ നിന്നും അവൾ രക്ഷപ്പെടുമോ? തകർച്ചയുടെ വക്കിലെത്തിനിൽക്കുന്ന അവളുടെ കുടുംബ ജീവിതം അവൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമോ? "കോരിത്തരിച്ച നാൾ" അതിനുത്തരം നൽകുന്നു.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 2 July, 1982