കാവൽമാടം

Kaval Madam
കഥ: 
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 April, 1980

kavalmadam poster