കാവൽമാടം

Released
Kaval Madam
കഥ: 
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 1 May, 1980

kavalmadam poster