ഡോ ബാലകൃഷ്ണൻ

Dr Balakrishnan
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 29
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 1
സംവിധാനം: 5
കഥ: 29
സംഭാഷണം: 39
തിരക്കഥ: 32