ഉണ്ണി വന്ന ദിവസം

Unni Vanna Divasam (malayalam movie)
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 29 June, 1984