സിന്ദൂരസന്ധ്യയ്ക്ക് മൗനം

Sindoora sandhyakku Maunam
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 17 December, 1982