എസ് എസ് ചന്ദ്രമോഹൻ

S S Chandramohan

ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് വേളയിൽ കാറിന്റെ ബോണറ്റിൽ നിന്നും വീണ് പരുക്കേറ്റ് ചന്ദ്രമോഹൻ അന്തരിച്ചു എന്നാണ് അറിവ്.