ജോൺ ജാഫർ ജനാർദ്ദനൻ

John Jaffar Janardhanan
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 24 September, 1982