കടത്ത്

Released
Kadathu
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 October, 1981

kadathu movie poster