എം മണി

M Mani
അരോമ മണി
സംവിധാനം: 7
കഥ: 1

സുനിത പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ സാരഥി. സുനിത എന്ന പേരിൽ ഉറക്കം വരാത്ത രാത്രികളും, റൗഡി രാമുവും എഴുതി.