ഒരു സി ബി ഐ ഡയറിക്കുറിപ്പ്

Released
Oru CBI Diarykkurippu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 18 February, 1988