ശ്രീ വിശാഖ് യൂണിറ്റ് തിരുവനന്തപുരം

Title in English: 
Sree Vishakh Unit Thiruvananthapuram