ചതുരംഗം

Released
Chathurangam (2002)
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
150മിനിട്ടുകൾ
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
പാലാ, പാദുവാ, കോട്ടയം