എസ് എസ് ഡിജിറ്റൽ

S S Digital

Sound Recording

ശബ്ദലേഖനം/ഡബ്ബിംഗ്

Sound Design

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഒറ്റാൽ ജയരാജ് 2015