എസ് എസ് ഡിജിറ്റൽ

S S Digital

Sound Design

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഒറ്റാൽ ജയരാജ് 2015

Re-recoding

റീ-റെക്കോഡിങ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
സായാഹ്നം ആർ ശരത്ത് 2000