സുരേഷ് കൃഷ്ണൻ

Suresh Krishnan
സംവിധാനം: 5
കഥ: 3
സംഭാഷണം: 2
തിരക്കഥ: 2

തിരക്കഥാകൃത്ത്. ക്രൈം സ്റ്റോറി എന്ന സിനിമയ്ക്ക് തിരക്കഥ രചിച്ചു.