അനിൽ തോമസ്

Anil Thomas

സംവിധായകൻ. ക്രൈം സ്റ്റോറി എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധാനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് മലയാളസിനിമാ രംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു.