പതിനൊന്നിൽ വ്യാഴം

Pathinonnil Vyazham (Malayalam Movie)
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 12 November, 2010