ഹസ്ബന്റ്സ് ഇൻ ഗോവ

Husbands in Goa - Celebration without wives
കഥാസന്ദർഭം: 

ഭാര്യയെ പേടിയുള്ള മൂന്ന് ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരറിയാതെ ഗോവയിലേക്ക് ട്രിപ്പ് പോകുകയും ചില ഊരാക്കുടുക്കുകളിൽപ്പെട്ട് കുടുംബം തെറ്റിദ്ധാരണകളിലേക്ക് പോകുന്നു. ഒടുക്കം എല്ലാം ശുഭമായി പര്യവസാനിക്കുന്നു.

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
153മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 21 September, 2012
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
എറണാകുളം, ഗോവ

ZthWniEmCL4