ഫ്രെഡീസ് എ വി ജി

Freddy's AVG

Re-recoding

റീ-റെക്കോഡിങ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
നീ-ന ലാൽ ജോസ് 2015
വിക്രമാദിത്യൻ ലാൽ ജോസ് 2014