പടവെട്ട്

Released
Padavett
കഥാസന്ദർഭം: 

മാലൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ, തങ്ങളുടെ നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങൾക്കായി രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ബലാബലത്തിൽ നഷ്ടമാവുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം, പാരമ്പര്യം എന്നിവയൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നായകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ഗ്രാമവാസികൾ നടത്തുന്ന ശ്രമമാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം. വന്യജീവികളും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം, പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയും സിനിമയുടെ പ്രധാന കഥയോട് ഇഴ ചേർത്ത് തന്നെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നു.

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
145മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 21 October, 2022
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
തയ്യിൽ വീട്, കാഞ്ഞിലേരി കവല, കാഞ്ഞിലേരി ഗവണ്മെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ, കാഞ്ഞിലേരി യു പി സ്കൂൾ, ഇടപഴശ്ശി, പടുപാറ, കണ്ണവം, കോലയാട്, കാലിക്കറ്റ് യൂണൊവേഴ്സിറ്റി, സ്പോർട്സ് പപ്പ തലശ്ശേരി, ദിനേഷ് ബിൽഡിംഗ് കണ്ണൂർ, ചാവശ്ശേരി പറമ്പിൽ, പൈതൽ മല, ചെറുവത്തൂർ, പോത്തൻകണ്ടം, ചീമേനി, പട്ടാരി, ഈശ്വരോത്ത് ടെമ്പിൾ റോഡ്, കാഞ്ഞിലേരി, ഇല്ലം റോഡ് കാഞ്ഞിലേരി, തളിക്കാട് വയൽ കാഞ്ഞിലേരി, മേലൂർ വയൽ കാഞ്ഞിലേരി, വായന്നൂർ മിൽ