20 ഡിബി സ്റ്റുഡിയോസ്

20 DB Studios

Song Recording

Re-recoding

റീ-റെക്കോഡിങ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
മന്ദാരം വിജേഷ് വിജയ് 2018
പുതിയ മുഖം ദീപൻ 2009