ലിജു കൃഷ്ണ

Liju Krishna

സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിലെ പിജി വിദ്യാർത്ഥി ലിജു കൃഷ്ണ. വൈറ്റ് ബോയ്സ് ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചു