ഭീഷ്മപർവ്വം

Released
Bheeshma parvam
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
144മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 3 March, 2022
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
എഴുപുന്ന