2 ബാർ ക്യു സ്റ്റുഡിയോസ്

2 Bar Q Studios

Sound Editing

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ലാൽ ജൂനിയർ 2019