മനോഹരി ജോയ്

Name in English: 
Manohari Joy
Manohari Joy
Alias: 
ഉപ്പും മുളകും ഫെയിം