ലെനിൻ ബാലകൃഷ്ണൻ

Lenin Balakrishnan
Lenin Balakrishnan
സംവിധാനം: 2
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 2
തിരക്കഥ: 2

പരുത്തിവീരൻ , വയൽ , റേനി ഗുണ്ട തുടങ്ങിയ തമിഴ് ചിത്രങ്ങളുടെ അസോസിയേറ്റ് സംവിധായകനായിരുന്ന ലെനിൻ ബാലകൃഷ്ണൻ. മലയാളത്തിൽ ആദ്യം സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം "ക്രാന്തി"

Lenin Balakrishnan