പോയറ്റിക്

Poetic

ഡി ഐ സ്റ്റുഡിയോ

Studio

Lab

Lab

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
എടക്കാട് ബറ്റാലിയൻ 06 സ്വപ്നേഷ് കെ നായർ 2019

Animation

Animation VFX

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
#ഹോം റോജിൻ തോമസ് 2021