പോയറ്റിക്

Poetic

Animation

Animation VFX

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
#ഹോം റോജിൻ തോമസ് 2021

Colour consultant

കളർ കൺസൾട്ടന്റ് / കളറിസ്റ്റ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഭീഷ്മപർവ്വം അമൽ നീരദ് 2022