പാച്ചുവും അത്ഭുതവിളക്കും

Under Production
Pachuvum albuda vilakkum
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
എറണാകുളം, ഗോവ