പാച്ചുവും അത്ഭുതവിളക്കും

Pachuvum albuda vilakkum
സംവിധാനം: 
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
എറണാകുളം, ഗോവ