കലാസംഘം റിലീസ്

Title in English: 
Kalasangam Release

മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ സിനിമാ വിതരണ കമ്പനി. ജയപ്രിയന്‍ എന്ന സിനിമയുടെ വിതരണം കലാസംഘമായിരുന്നു

ബാനർ

Distribution