ജനപ്രിയൻ

Released
Janapriyan (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

അലസനും മടിയനും ധൂര്‍ത്തനുമായ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സിനിമാ സംവിധാന മോഹവും, കഠിനാദ്ധ്വാനിയും ഉത്തരവാദിത്വവുമുള്ള ഗ്രാമവാസിയുമായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിത കാഴ്ചപ്പാടുകളും. ഇവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടേയും അനുഭവരാഹിത്യത്തിന്റേയും കഥ.

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 20 May, 2011

c3WD9NbWR6I