ബോബൻ സാമുവൽ

Boban Samuel
Boban Samuel-m3db
സംവിധാനം: 7
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

'ജനപ്രിയൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സ്വതന്ത്ര സംവിധായകനായി. 2013ലെ വിജയ ചിത്രമായ ്റോമൻസ്' രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ്.