അരുൺ ലാൽ

Arun Lal
കഥ: 4
സംഭാഷണം: 5
തിരക്കഥ: 4

തിരക്കഥാകൃത്ത്. താങ്ക് യൂ എന്ന സിനിമയുടെ കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം എന്നിവ രചിച്ചു